BẢNG GIÁ PC
             MỤC IN MÁY TÍNH (BAO HANH HET MUC) GIÁ SẢN PHẨM TEST
gat lon 35a 15,000  
gat lon dung chung 12a 05 49 15 15,000  
gat nho 12a 15,000  
gat nho 35a 15,000  
mo bao lua janpan 15gram(tup) 70,000  
muc hop 05a viettoner xanh 220,000  
muc hop 12 viettoner xanh 170,000  
muc hop 12a white box 130,000  
muc hop 15a viettoner xanh 200,000  
muc hop 15a(white box) 170,000  
muc hop 1610 samsung  270,000  
muc hop 2280 bodo hop xanh 200,000  
muc hop 35a viettoner xanh 190,000  
muc hop 35a white box 130,000  
muc hop 49 viettoner xanh 200,000  
muc hop 49a white box 170,000  
muc hop 78a viettoner xanh 200,000  
muc hop 78a hop trang 160,000  
muc hop 80 viettoner xanh 220,000  
muc hop 80a white box 170,000  
muc hop 83a viettoner xanh 190,000  
muc hop 85 viettoner xanh 180,000  
muc hop 85a white box 130,000  
muc hop 337a 190,000  
muc hop cf226a ?(hp 402n,m402-402 460,000  
muc hop xeroc 3155 xanh 330,000  
muc nap mitsubishi 140g 30,000  
muc xac 12a 35a 05a 30,000  
muc xac limion 250,00  
rulo 1005 100,000  
rulo 1010 80,000  
rulo 1320 -2014 100,000  
rum muc 05a phan 30,000  
rum muc 12a sgt 30,000  
rum muc 35a sgt 30,000  
rum muc 49a phan sgt 30,000  
tu 05a veaye 30,000  
tu 12 veaye 30,000  
tu 35a veaye 30,000  
tu 49 veaye 30,000  
rum muc 26a 50000
muc hop 42a viettonner xanh 550000
muc hop 38a viettonner xanh 550000
muc hop cf 230 (hp m203-277) 380000
muc hop 70a viettonner xanh 650000
muc hop 90a viettonner xanh 550000
muc hop 11a viettonner xanh 400000
muc hop 16a viettonner xanh 650000
muc hop 51a viettonner xanh 400000
muc hop 53a viettonner xanh 230000
muc hop 55a viettonner xanh 400000
muc hop 64a viettonner xanh 550000
muc hop fx9 viettonner 200000
muc hop 93a viettonner 700000
muc hop 217a viettoner (hp m130a m102) 380000