BẢNG GIÁ
XẠC HP XAC ZIN  XAC LO LOẠI 1 BẢO HÀNH
xac hp 19.5v-11.8a 230w 700000   6T
xac hp dan 19v-4.7   140000 6T
xac hp evy dan 19v-4.7   180000 6T
xac hp kim 18.5-6.5a 450000   6T
xac hp kim 18.5v-3.42a    150000 6T
xac hp kim 19,5-3.33 kim nho 250000 150000 6T
xac hp kim 19.5-7.1a 500000   6T
xac hp kim 19.5v-4.7zin 200000 200000 6T
xac hp kim 19v-10.3a slim 500000 550000 6T
xac hp kim 19v-4.7a   160000 6T
xac hp kim 19v-6.15a kim nho 500000   6T
xac hp kim evy 19v-3.3a   200000 6T
xac hp kim evy 19v-4.7 250000    
xac hp mini 19v-1.58a   150000  
xac hp vang 18.5v-3.5a zin 150000   6T
xac hp vang 19v-3.5a   120000 6T
 
XAC LAPTOP DELL XAC ZIN XAC LO LOAI 1 BẢO HÀNH
xac dell 15v-3a   230000 6T
xac dell 19.5-2.31 kim nho 250000 200000 6T
xac dell 19.5v-10.8 kim 600000   6T
xac dell 19.5v-3.3a kim nho 250000 200000 6T
xac dell 19.5v-9.3a 600000   6T
xac dell mini 19v-1.58a   160000 6T
xac dell 19v-12.3a 700000   6T
xac dell mini 19v-2.1a 230000 230000 6T
xac dell 19v-3.34 chu nhat   170000 6T
xac dell 19v-3.34 luc giac 6 canh   250000 6T
xac dell 19v-4.62 chu nhat   170000 6T
xac dell 19v-4.62 dan 250000 200000 6T
xac dell 19v-4.62 dau vuong 270000   6T
xac dell 19v-4.62 kim nho 250000 200000 6T
xac dell 19v-4.62 slim 260000   6T
xac dell 19.5-6.7a 370000 450000 6T
xac dell 19.5v-10.8 dau kim 500000   6T
xac dell 19.5v-12,3a slim 800000   6T
XAC LAPTOP ASUS  XAC ZIN XAC ZIN LOẠI 1 BẢO HÀNH
 asus 19,5-6,3a 450000   6T
 asus 19v-1.75a vuong usb nho 330000   6T
asus 19,5- 1.75 vuong 250000 180000 6T
asus 19.5v-3.42a vuong 300000   6T
asus 19.5v-4.7oem   120000 6T
asus mini 19v-1.75 chu nhat   170000 6T
asus mini 19v-2.1a nokia   150000 6T
asus 19v-2.37 vuong dau trung 270000   6T
asus 19v-3,42a    120000 6T
asus 19v-3.42 zin 150000   6T
asus 19v-4.7 zin 180000 140000 6T
asus 19v-4.7a vuong 300000   6T
asus mini 12v-3a   150000 6T
asus mini 19v-2.1a   150000 6T
asus mini 9.5v-2.3a   150000 6T
asus vuong 19v-3.42 230000 280000 6T
XAC  LAPTOP LENOVO XAC ZIN XAC ZIN LOẠI 1 BẢO HÀNH
xac lenovo 16v-4a jin 200000 150000 6T
xac lenovo 19,5v-4.7a oem   120000 6T
xac lenovo 19v-3.35 dai thon 230000   6T
xac lenovo 19v-3.42   120000 6T
xac lenovo 19v-3.42 hinh xuong   180000 6T
xac lenovo 19v-4.7   140000 6T
xac lenovo 20v-2.25 chan nho 250000   6T
xac lenovo 20v-2.25 usb org 450000   6T
xac lenovo 20v-2a   150000 6T
xac lenovo 20v-3.25a yoga 500000   6T
xac lenovo 5v-4a dau nho 330000   6T
xac lenovo jin 3.42 150000   6T
xac lenovo kim 19v-3.34 kim   140000 6T
xac lenovo kim 20v-3.25a oem   140000 6T
xac lenovo kim 20v-3.25a zin 170000   6T
xac lenovo kim 20v-4.5a oem   140000 6T
xac lenovo kim 20v-6.75 500000   6T
xac lenovo usb 20v-3.25a zin  200000   6T
xac lenovo usb 20v-4.5a oem   160000 6T
xac lenovo usb 20v-4.5a zin   180000 6T
XAC LAPTOP ACER XAC ZIN XAC ZIN LOẠI 1 BẢO HÀNH
xac acer 19v-3.42   120000 6T
xac acer 19v-3.42 zin 150000   6T
xac acer 19v-4.7   150000 6T
xac acer 19v-4.7 zin 180000   6T
xac acer mini  dau nho 19v-2.1a 250000 250000 6T
xac acer mini 19v-1.58 nikia   150000 6T
XAC LAPTOP TOSHIBA  XAC ZIN XAC ZIN LOẠI 1 BẢO HÀNH
toshiba 15v-5a   150000 6t
toshiba 19v-1.58a   150000 6t
toshiba 19v-3.42 150000 120000 6t
toshiba 19v-4.7 110000 140000 6t
toshiba 19v-4.7zin 180000   6t
toshiba 19v-6.3a 400000   6t
toshiba 19v-9.5a 500000   6t
XAC LAPTOP SONY XAC ZIN XAC ZIN LOẠI 1 BẢO HÀNH
sony 10.5v-1.58a   150000 6T
sony 10.5v-1.9a   160000 6T
sony 10.5v-2.9a   160000 6T
sony 10.5v-3.8a 230000   6T
sony 10.5v-4.5zin 330000   6T
sony 16v-4a   130000 6T
sony 16v-4a lo   100000 6T
sony 16v-4a zin logo 200000   6T
sony 19.5v-6a 450000   6T
sony 19v -4.7 zin 170000   6T
sony 19v-2a   160000 6T
sony 19v-3.3a 230000   6T
sony 19v-3.9a 200000   6T
sony 19v-4.7 oem   120000 6T
sony 19v-4.7a zin 200000   6T
XAC LAPTOP SAMSUNG  XAC ZIN XAC ZIN LOẠI 1 BẢO HÀNH
samsung 12v-4a   150000 6t
samsung 14v 3a   100000 6t
samsung 14v-3.4   170000 6t
samsung 19v-3.42   120000 6t
samsung 19v-3.42 oem   100000 6t
samsung 19v-3.42 zin 150000   6t
samsung 19v-3a oem   120000 6t
samsung 19v-4,7a oem   120000 6t
samsung 19v-4.7   140000 6t
samsung 19v-4.7 zin 200000 200000 6t
samsung kim nho  19v-2.1a   150000 6t
XAC LAPTOP MACBOOK XAC ZIN XAC ZIN LOẠI 1 BẢO HÀNH
macbook 45w   50000 6T
macbook 60w   50000 6T
macbook 80w   50000 6T
xac macbook 60w thuong   50000 6T
xac macbook 85w copy   550000 6T
xac macbook 85w jin 750000   6T
xac macbook usb c 1200000 1250000 6T